Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Erenler Medikal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle Erenler Medikal olarak adlandırılacak)
olarak bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçen sizlerin kişisel verilerinin korunmasına
büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’na uygun olarak ve
aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve
teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme
süreçlerimiz ve KVKK haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel veri nedir, kim işler?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Erenler Medikal
firması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla
kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve
mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü
olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz
de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital
ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun
olarak, KVKK’ nın ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında iş bu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında
işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi
Erenler Medikal ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekliliklerinin ifa edilmesi
kapsamında, Bildirim’ in III. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Erenler Medikal ’in
yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz
aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Erenler Medikal tarafından otomatik veya otomatik olmayan
yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.
Erenler Medikal, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında
belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.
Kişisel veriler işlenirken aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır.
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma
- Belirli, açık, meşru amaçlarla işlenme
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olma
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme

4. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
Erenler Medikal ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekli işlemlerin yapılması, Erenler
Medikal’in vermiş olduğu veri depolama, saklama ve paylaşım hizmeti kapsamındaki hizmetini
ifa etmesi için,
İlgili mevzuat kapsamında kanunu ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,
Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak amaçlarıyla,
Daha iyi bir hizmet sunabilmek,

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile,
diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,
Taraflarla yapılan sözleşmenin ifası ve
KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı
KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK
tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Erenler
Medikal ve ortaklarının hissesinin bulunduğu diğer işletmeler dahil olan tüm şirketlerin
hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar
da dahil olmak üzere Erenler Medikal ve ilişkili yurt içi/yurt dışı şirketleri/kuruluşları ile bu
şirketlerin yurt içi/yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya
tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.
Ayrıca, Erenler Medikal bünyesinde bilgi teknolojileri, temizlik, yemek, güvenlik, taşıma,
giyim, sağlık vb. hizmetlerinin sağlanması amacıyla Erenler Medikal dışı firmalar ile
çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında ilgili firmaların destek sağlamak amacı
ile zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve dolayısı ile bu programlar altında olan
Kişisel Verilerinize erişebilme imkanı olabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde
gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari kurumlara veya yargı
organlarına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
KVKK’ya uygun olarak, işbu Bildirim’ de belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz,
KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat
uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda,
kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya
devam edilecektir.

7. Erenler Medikal işyerinin Kamera ile Gözetimi
Erenler Medikal’in işyerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve işyerinin dış cepheleri
işyeri güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte olup bu
kayıtlara yalnızca Erenler Medikal bünyesindeki ilgili departmanlar tarafından
erişilebilmektedir ve kayıtlar güvenlik amaçları ile belirli bir süre ile muhafaza edilmekte olup,
bu sürenin bitiminde imha edilmektedir.

8. KVKK Erenler Medikal’de Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
-Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
öğrenme
-Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
- KVKK mevzusunda öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme
- e. ve f maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahipsiniz.

9. KVKK uyarınca Erenler Medikal’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın
İşleyebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Erenler Medikal, açık rızanız aranmaksızın
yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
Erenler Medikal’e dahil olan şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt
içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
Erenler Medikal’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Erenler Medikal’in
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

10. Haklarınız Kapsamında Erenler Medikal’e Başvuru Yolları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için
link üzerinde belirtilen iletişim formunu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu
formu İOSB Fatih Sanayi Sitesi 3 B Blok Başakşehir / İstanbul adresine bizzat başvurarak veya
noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Erenler Medikal ile irtibata
geçebilirsiniz. Erenler Medikal, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla
beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman
[email protected] adresine e-posta yoluyla veya bizzat yukarıda mevcut olan
adresimize başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

KVKK Bilgi Talep Formu